Zasady lokalizacji

Zasady lokalizacji. Parki ludowe należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do terenów mieszkaniowych miasta. Parki wypoczynkowo-spacerowe w miastach do 15 tys. mieszkańców należy lokalizować centralnie, a w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców – w taki sposób, żeby parki i zieleńce łącznie z parkami ludowymi obsługiwały równomiernie tereny mieszkaniowe. Continue reading „Zasady lokalizacji”

Tereny kultury fizycznej

Tereny kultury fizycznej. W miastach do 250 tys. mieszkańców poza boiskiem i terenami sportowymi o użytkowaniu ograniczonym (boiska przyszkolne, urządzenia sportowe przy internatach, szpitalach, w blokach mieszkalnych itp.) należy projektować na terenach osiedli tereny sportowe do użytku ogólnego, przyjmując 2,5 m2 terenów sportowych brutto (tj. boisk otwartych wraz z otaczającą zielenią) na mieszkańca. Poza terenami osiedla w granicach terenów zainwestowania miejskiego należy dodatkowo przewidzieć 2,5 m2 na mieszkańca. Continue reading „Tereny kultury fizycznej”

Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.

Według Kluckowa, artykuły wykonane z Tiokolu i Perdurenu można łatwo rozpoznać po wydzielaniu się dwutlenku siarki podczas spalania. Znaczna zawartość siarki w tych materiałach powoduje to, że posiadają one bardzo duży ciężar właściwy. Wprawdzie mają one dobrą odporność na działanie olejów i tłuszczów, ich własności mechaniczne są jednak stosunkowo słabe. Poza tym są one mało odporne na działanie ciepła, a duża zawartość siarki powoduje, że w temperaturach wynoszących około 1000C twardnieją one szybciej niż inne syntetyczne materiały. Artykuły neoprenowe można wykryć łatwo ze względu na to, że posiadają one wysoką zawartość chloru, co powoduje, że są niepalne; są one odporne na działanie benzenu, benzyny oraz olejów mineralnych, szybko jednak pęcznieją w benzolu oraz w węglowodorach chlorowanych. Continue reading „Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.”

Przy gaszeniu wapna srednio tlustego wrzucamy najpierw wapno

Objawem spalenia jest zmiana koloru wapna, które nabiera odcienia brązowego. Jeżeli więc w czasie lasowania powstaje w jakimś miejscu foli silne parowanie, należy tam dodać wody. Trzeba. pamiętać o tym, że nadmiar wody jest mniej szkodliwy niż jej niedostatek, wapno bowiem spalone ma mniejszą zdolność wiązania i gorszą plastyczność niż wapno gaszone prawidłowo. Przy gaszeniu wapna średnio tłustego wrzucamy najpierw wapno w ilości około l/a objętości foli, a następnie zalewamy je wodą. Continue reading „Przy gaszeniu wapna srednio tlustego wrzucamy najpierw wapno”

Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach

Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach Wykopy do budowy urządzeń kanalizacyjnych mogą mieć różny kształt w planie. Dla budowy zwykłych kanałów wykopy mają kształt wydłużony, przy nieznacznej szerokości wykopu w stosunku do jego długości. Przy budowie niektórych specjalnych budowli, jak np. podziemnych pompowni lub zbiorników – kształt wykopu jest często zbliżony do prostokąta o większym stosunku szerokości do długości. W każdym z wymienionych wyżej przypadków w inny sposób należy projektować odwodnienie gruntu. Continue reading „Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach”

Wplyw izolacji termicznej na ograniczenie przeplywu strumienia cieplnego jest oczywisty

Wpływ izolacji termicznej na ograniczenie przepływu strumienia cieplnego jest oczywisty, i to zarówno ciepła płynącego w kierunku pomieszczenia, jak i ciepła odpływającego z niego. Można sprawdzić jedynie skuteczność tej izolacji i jej celowość dla wartości współczynnika k = 0,5 W/ (m2; OC) do wartości zbliżonej do 0,2 W/ (m2 OC). Rozpatruje się przypadek, w którym istnieje już doskonała izolacja termiczna stropodachu przewidziana na okres zimowy, ale należy sprawdzić czy dalsze jej powiększenie będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie zysków ciepła powstałych na skutek promieniowania słonecznego. Analiza tych danych pozwala na stwierdzenie, że w miarę zwiększania izolacji następuje spadek zysków ciepła, przy czym jest on stosunkowo nieznaczny w porównaniu z innymi formami zabezpieczeń przed promieniami słonecznymi. 7.2.3.3. Continue reading „Wplyw izolacji termicznej na ograniczenie przeplywu strumienia cieplnego jest oczywisty”

ZALECENIA ZABEZPIECZE BUDYNKOW PRZED NAGRZEWANIEM W OKRESIE LATA

Polewanie wodą powierzchni przegród w pomieszczeniu Warto również wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, który może spowodować ochłodzenie pomieszczeń w okresie lata. Jest nim wilgoć zawarta w przegrodach oraz zroszenie powierzchni przegród, głównie Jest rzeczą oczywistą, że odparowanie wody spowoduje pobranie ciepła z pomieszczenia, a tym samym zmniejszenie temperatury powietrza wewnętrznego, ale występują inne uboczne zjawiska, takie jak: wzrost wilgotności względnej oraz możliwość zwiększonej korozji materiałów budowlanych. Wilgoć jest również głównym czynnikiem powodującym starzenie się materiałów i konstrukcji. Wilgotne materiały i przegrody ulegają znacznie szybciej zniszczeniu niż przegrody suche. 7.3. Continue reading „ZALECENIA ZABEZPIECZE BUDYNKOW PRZED NAGRZEWANIEM W OKRESIE LATA”

Dobre zapelnienie betonem deskowan jest szczególnie wazne w konstrukcjach zelbetowych o malych przekrojach takich elementów

Dobre zapełnienie betonem deskowań jest szczególnie ważne w konstrukcjach żelbetowych o małych przekrojach takich elementów, gdzie zachodzi obawa, że przy użyciu mało urabialnego betonu mogą pozostać miejsca puste, lub że wkładki stalowe zostaną niedostatecznie otoczone betonem. Szczelność betonu polega na tym, że świecy zarób ułożony w deskowaniu tworzy zwartą masę, pozbawioną całkowicie próżni, z wyjątkiem drobnych pęcherzyków powietrza, które w bardzo małej ilości przedostały się podczas mieszania. Szczelność betonu wpływa dodatnio na jego wytrzymałość; z tego względu dla osiągnięcia szczelności betony o znaczeniu konstrukcyjnym odpowiednio zagęszczamy. Po stwardnieniu betonu rozpatrywane są następujące jego własności: wytrzymałość, wodoprzepuszczaIność, ciężar objętościowy, ścieralność, przepuszczalność ciepła i dźwięków oraz odporność na działanie ognia. Wytrzymałość betonu zależy od wytrzymałości kru szywa, od jakości i ilości cementu, użytego na jednostkę objętości betonu, od ilości wody, szczelności betonu w stanie świeżym, od wieku betonu oraz od warunków atmosferycznych, w jakich następuje jego twardnienie. Continue reading „Dobre zapelnienie betonem deskowan jest szczególnie wazne w konstrukcjach zelbetowych o malych przekrojach takich elementów”

Scieralnosc betonu odgrywa powazna role w takich elementach jak podlogi

Ścieralność betonu odgrywa poważną rolę w takich elementach jak podłogi, stopnie schodów, silosy, płyty chodnikowe, kostka drogowa. Na skutek przesuwania się po tych elementach obciążenia ruchomego następuje ścieranie się powierzchni betonu. Uzyskanie mniejszej ścieralności, a więc uodpornienie betonu na ścieranie osiąga się przez: c) stosowanie betonów tłustych o większej przyczepności, utrudniającej odrywanie się ziarn kruszywa od ścieranej powierzchni; d) użycie kruszywa ze skał o strukturze drobnoziarnistej, jak granit lub bazalt, wykazujących większą odporność na ścieranie. Nie należy stosować do jednego i tego samego elementu – np. podłogi, płyty chodnikowej – kruszywa z różnych skał, gdyż jednorodność betonu odgrywa dużą rolę; . Continue reading „Scieralnosc betonu odgrywa powazna role w takich elementach jak podlogi”