Rekuperacja pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie

width=600

W dobie rosnących cen za surowce energetyczne służące do ogrzewania domów, zaczynamy poszukiwać metod, które pozwolą na skuteczne obniżenie kosztów. Jednym z nich, jest rekuperacja. To system wentylacji mechanicznej, niosącej znacznie więcej korzyści od tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Składa się on z urządzenia, zwanego rekuperatorem  stanowiącego swoistą centralę całego systemu. Proces wymiany powietrza przedstawia się następująco. Continue reading „Rekuperacja pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie”

Nowoczesny system wentylacji domu

width=600

Od kilku lat obserwuje się tendencję wzrostową liczby budowanych domów energooszczędnych. Osoby decydujące się na ich wykonanie, mogą i starają się uzyskać dofinansowanie z urzędu miasta pokrywające większość kosztów inwestycyjnych. System wentylacji w nich stosowany to rekuperacja. Jego zastosowanie pozwala na zaoszczędzenie 30% uciekającej energii, tym samym znacząco obniża on wydatki właściciela budynku związane z jego ogrzewaniem. Poza korzyściami finansowymi, płynącymi z zamontowania w domu urządzenia zwanego rekuperatorem, trzeba podkreślić, że w wyniku zachodzącego filtrowania powietrza z zewnątrz do pomieszczeń całego gospodarstwa wpływa powietrze oczyszczone. Continue reading „Nowoczesny system wentylacji domu”

Parki kultury (wypoczynek czynny).

2. P arki kultury (wypoczynek czynny). Mają one mieć charakter: a) polityczno-wychowawczy (pawilony wystawowe, czytelnie, audytoria otwarte), b) imprezowy (teatry, kina, sale koncertowe), c) gastronomiczno-rozrywkowy (restauracje, dancingi, wesołe miasteczka), d) wychowania fizycznego (tereny sportowe), e) młodzieżowy (ośrodki pionierskie i harcerskie), f) wypoczynkowy (oddalenie od ośrodków gwarnych) . 3. Bulwary i promenady (ulice spacerowe, aleje, nabrzeża rzek urządzone do spacerów). Continue reading „Parki kultury (wypoczynek czynny).”

Centralizacji podlegaja tereny zielone

Oprócz zieleni nie urządzonej istnieje jeszcze zieleń niedostępna dla ogółu mieszkańców, a mianowicie zieleń sportowa (należąca do klubów sportowych oraz zieleń znajdująca się na terenach szpitalnych, szkolnych mieszkalnych i przemysłowych. Zieleń powyższych rodzajów jest wykorzystywana tylko przez zamknięte grupy osób. Tym niemniej zarówno zieleń nie urządzona, jak i zieleń niedostępna dla wszystkich, spełniają częściowo pierwsze z wspomnianych wyżej zadań, tzn. zapewniają właściwe warunki klimatyczne. Do ustalenia wielkości oraz właściwego rozmieszczenia terenów zielonych służą normatywy. Continue reading „Centralizacji podlegaja tereny zielone”

Parki kultury przeznaczone sa do wypoczynku czynnego

Parki kultury przeznaczone są do wypoczynku czynnego, zajmują duży skupiony obszar, na którym znajdują się obiekty budowlane, jak amfiteatry, estrady, parkiety do tańca, restauracje, pawilony oświatowe i rozrywkowe. Zabudowa terenów parku kultury nie powinna przekraczać 3,5<0/0. W ramach parku kultury znajdują się urządzenia wychowania fizycznego o charakterze widowiskowym. Są to stadiony piłki nożnej, stadiony żużlowe, korty tenisowe, boiska lekko-atletyczne, sztuczne lodowiska, tory saneczkowe. Parki kultury stanowiące wielkie kombinaty dla wypoczynku, rozrywki i sportu stosuje się obecnie rzadziej i to wyłącznie w dużych miastach. Continue reading „Parki kultury przeznaczone sa do wypoczynku czynnego”

Wlasciwa kompozycja urbanistyczna

Właściwa kompozycja urbanistyczna powinna połączyć wzajemny układ obu kategorii zieleni, unikając zarówno przesadnego skupienia, jak i przesadnego rozproszenia terenów zieleni. Niewskazana jest zbyt peryferyjna lokalizacja parków kultury. Natomiast pożądane jest łączenie rozproszonej zieleni w ciągi zielone tworzące długie pasma przenikające z peryferii do centrum miasta. Służą one często za ciągi piesze, łączące poszczególne dzielnice. Charakterystyka poszczególnych rodzajów terenów zieleni Parki spacerowo-wypoczynkowe są przeznaczone do tzw. Continue reading „Wlasciwa kompozycja urbanistyczna”

Do urzadzen sportowych naleza

Niezależnie od bazy sportowej w miastach powyżej 100000 mieszkańców projektuje się hale sportowe przeznaczone do imprez o charakterze widowiskowym. Do ur.ządzeń sportowych należą poza tym: 1. Kąpieliska otwarte (plaża) – 1,5 m2 na 1 mieszkańca (10% ludności korzysta z plaży, czyli 15 m2 na 1 plażującego), Powierzchnia wody min. 10 m2 na 1 kąpiącego się. 2. Continue reading „Do urzadzen sportowych naleza”

Pasma spacerowe z drzewami

Pasma spacerowe z drzewami, trawnikami, kwietnikami, położone wzdłuż większych arterii komunikacyjnych, wybrzeży, skarp widokowych, zwiemy bulwarami, promenadami, deptakami. Mogą one mieć znaczną szerokość. Chodniki wśród zieleńców mają często utrwaloną nawierzchnię oraz wiele ławek. Parki dydaktyczne związane z kultywowaniem roślin lub utrzymywaniem specjalnych lub rzadkich gatunków zwierząt. Mogą one być projektowane w większych miastach jako ogrody zoologiczne lub botaniczne i często są związane z : wyższymi uczelniami rolniczymi; w mniejszych miastach zadanie tych ogrodów może spełnić ogród jednej re szkół. Continue reading „Pasma spacerowe z drzewami”

Wielkosc F przyjeta we wzorze Darcy

Przy wyrażeniu F w cm-, t – w sek, k – w cm/sek otrzymamy wielkość Q w cm. Jak wynika z tego wzoru, prawo Darcy zakłada liniową zależność prędkości filtracji od spadku hydraulicznego. Zależność ta odpowiada praktycznie wszystkim przypadkom ruchu wody gruntowej napotykanym w budownictwie podziemnym, poza ruchem wody w spękaniach gruntów skalistych oraz w gruboziarnistych żwirach i pospółkach. Wielkość F przyjęta we wzorze Darcy odnosi się do całego pola przekroju gruntu, czyli zarówno do powierzchni szkieletu gruntowego jak i powierzchni porów gruntu. Dlatego też rzeczywista prędkość przepływu wody w gruncie jest większa niż określona wzorem i wynosi v = _g_ lub gdzie: S – sumaryczna powierzchnia prześwitów w przekroju, n – współczynnik miarodajnej porowatości gruntu, Współczynnik filtracji k zmienia się w zależności od temperatury wody, zmniejszając się w miarę spadku temperatury. Continue reading „Wielkosc F przyjeta we wzorze Darcy”

zdolnosc filtracyjna

Jest to tzw. średnica miarodajna dlO. Stwierdzono bowiem na podstawie wielu obserwacji, że o przepuszczalności ogólnej gruntu decyduje obecność w nim właśnie frakcji najdrobniejszych, i że zdolność filtracyjna jest taka sama, jak w gruncie składającym się wyłącznie z frakcji o średnicy relO Średnicę dio można określić, jeśli na wykresie uziarnienia znajdziemy punkt przecięcia linii poziomej odpowiadającej 10010 zawartości frakcji z krzywą uziarnienia. Wzór Hazena ma postać k = C d~o (0,70 + 0,5 t) m/dn gdzie: C empiryczny współczynnik, zależny od jednorodności uziarnienia, dIo – średnica miarodajna gruntu, t – temperatura wody, C, Wielkość C waha się w granicach 40071200 i dla różnych gruntów wynosi: – piaski o jednorodnym uziarnieniu – piaski różnoziarniste (2 < D < 4) . - piaski różnoziarniste (D 5) u - współczynnik jednorodności gruntu. Continue reading „zdolnosc filtracyjna”