Analiza widmowa w podczerwieni

Analiza widmowa w podczerwieni. Duże zainteresowanie wzbudziło ostatnio zastosowanie spektroskopii w zakresie promieni podczerwonych do identyfikacji oraz do analizy związków organicznych. Barnes, Whiliams, Davis oraz Giesecke wykazali, że absorpcja promieni podczerwonych posiada dwie charakterystyczne cechy, które mogą być podstawą analizy spektralnej. Widmo absorpcji w podczerwieni przedstawia się graficznie w postaci krzywej wyrażającej zależność pomiędzy częstotliwością a procentem przepuszczanych promieni świetlnych. Widmo to jest czymś wyłącznym i charakterystycznym tylko dla danego materiału, przy czym nie ma dwóch różnych ciał, które mogłyby mieć jednakowe widma absorpcyjne. Continue reading „Analiza widmowa w podczerwieni”

Analiza próbki nieznanego materialu

Analiza próbki nieznanego materiału będzie więc polegać albo na mierzeniu intensywności prążków absorpcyjnych charakterystycznych dla danego składnika, albo na porównaniu widma absorpcyjnego materiału nieznanego z szeregiem wzorcowych widm materiałów znanych, Różnice, jakie występują w widmach absorpcyjnych w podczerwieni, oznaczonych dla różnych kauczuków, wykazują, że mogą one być zastosowane zarówno do identyfikacji nieznanego kauczuku, jak i do oznaczania jego zawartości w mieszaninie. Stwierdzono, że np. GR-S wykazuje charakterystyczne dla pierścienia benzenowego pochłanianie promieniowania o częstotliwości około 1500 cm-oraz dwie silne wiązki dla promieniowania o częstotliwości 970 cm i 917cm- których nie wykazuje kauczuk naturalny. Z drugiej strony kauczuk naturalny wykazuje pochłanianie promieni o częstotliwości 1380 cm oraz 835 cm, charakterystycznych dla grup metylowych, czego znów nie wykazuje widmo GR-S. Dzięki tym różnicom, jakie występują między widmami absorpcji, nieznaną próbkę kauczuku można zanalizować przez porównanie jego widma absorpcji z widmami szeregu znanych mieszanin. Continue reading „Analiza próbki nieznanego materialu”

Kluckow podal szereg metod, które zastosowano w Niemczech do odrózniania poszczególnych typów kauczuków syntetycznych

Kluckow podał szereg metod, które zastosowano w Niemczech do odróżniania poszczególnych typów kauczuków syntetycznych. Poniżej podano własności poszczególnych typów kauczuku, które wykorzystano do ich identyfikacji, Kauczuk naturalny (ciężar właściwy 0,93; zawartość azotu do 4%) zaczyna mięknąć w temperaturze powyżej 1200C, a w temperaturach jeszcze wyższych zamienia się wolej o brunatnym zabarwieniu, który przy dalszym ogrzewaniu daje szereg produktów dysocjacji wrzących w granicach od 18 do 3000C. Kauczuk naturalny trzymany w płomieniu pali się z łatwością dając duże ilości gęstego dymu. W stanie rozdrobnionym łatwo pęcznieje w benzenie przechodząc w materiał podobny do galarety. Mastykowany na zimnych walcach ulega łatwo rozpuszczaniu dając roztwory o różnej lepkości zależnie od czasu mastykacji. Continue reading „Kluckow podal szereg metod, które zastosowano w Niemczech do odrózniania poszczególnych typów kauczuków syntetycznych”

Perbunan (kopolimer butadienu z akrylonitrylem) posiada ciezar wlasciwy 0,92

Perbunan (kopolimer butadienu z akrylonitrylem) posiada ciężar właściwy 0,92; zawartość azotu waha się w granicach od 6,7 do 7,3%; w przeciwieństwie do kauczuku naturalnego oraz do kauczuków syntetycznych jest rozpuszczalny w ketonach (w acetonie), podczas spalania zaś wydziela zapach bardziej aromatyczny niż kauczuk naturalny; zapach ten można łatwo odróżnić od zapachu, jaki daje paląca się Buna S lub Buna SS. Polimery chloroprenu, jak Neopren lub Sowpren (ciężar właściwy 1,25) mają charakterystyczny zapach. Ogrzane do temperatury od 50 do 600C stają się bardziej miękkie i lepkie niż kauczuk naturalny. Trzymane w płomieniu nie palą się. Perdureny (Tioplasty) posiadają charakterystyczny nieprzyjemny zapach; ogrzane w probówce mają zapach siarkowodoru i innych związków siarki, a podczas palenia ich można odróżnić zapach dwutlenku siarki. Continue reading „Perbunan (kopolimer butadienu z akrylonitrylem) posiada ciezar wlasciwy 0,92”

Wlasnosci chemiczne Tiokolu sa takie same jak Perdurenu

Własności chemiczne Tiokolu są takie same jak Perdurenu; jego ciężar właściwy wynosi 1,62, a zawartość siarki. – 83010. Tiokol jest również rozpuszczalny w trój- chloroetanie, lecz nierozpuszczalny w benzenie oraz w mieszaninach olejów motorowych. Kluckow podał również szereg uwag na temat materiałów wulkanizowanych. Artykuły sporządzone z kauczuku wulkanizowanego można łatwo rozpoznać przez spalanie, podczas którego wydziela się charakterystyczny dla kauczuku zapach. Continue reading „Wlasnosci chemiczne Tiokolu sa takie same jak Perdurenu”

Do cokolów i narozników stosowane sa – plytki o specjalnie zakonczonych krawedziach

Normalny wymiar płytek wynosi 15 X 15 cm przy grubości 8 mm. Do cokołów i narożników stosowane są – płytki o specjalnie zakończonych krawędziach. Obecnie znajdują się w handlu tzw. płytki Przyborskie, produkowane przez wytwórnię w Przyborsku na Dolnym Śląsku. Wymiary tych płytek różnią się od normalnych i wynoszą 120 X 120, 120X 57,5 i 245 X 120 mm przy grubości 15 mm. Continue reading „Do cokolów i narozników stosowane sa – plytki o specjalnie zakonczonych krawedziach”

W metodach stosowanych do wymiarowania cieplnego budynków oddzielnie ustala sie zyski ciepla przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste

W metodach stosowanych do wymiarowania cieplnego budynków oddzielnie ustala się zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste. Ciepło dostające się przez szybę okienną do pomieszczenia jest sumą algebraiczną dwóch strumieni ciepła przechodzących przez te szyby, a mianowicie: strumienia cieplnego promieniowania słonecznego i strumienia cieplnego wynikającego z różnicy temperatur. Przepuszczalność szklanej szyby zależy od gatunku szkła, kąta padania promieni słonecznych i ogranicza się tylko do pewnego pasma promieniowania. Szyba ze szkła zwykłego praktycznie nie przepuszcza promieniowania długości fali większej niż 3 m. W pomieszczeniu promienie słoneczne zostają w większości zaabsorbowane, a tylko w niewielkim stopniu odbite w zakresie podczerwieni i pasma widzialnego. Continue reading „W metodach stosowanych do wymiarowania cieplnego budynków oddzielnie ustala sie zyski ciepla przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste”

Budownictwo i architektura : Spencer Dock Bridge / Amanda Levete Architects

Gidon Fuehrer 40-metrowy most Dock Spencer z płynnymi liniami i falistą powierzchnią betonową zabiera tramwaje, ruch uliczny i pieszych przez Kanał Królewski.
Projekt Amanda Levete Architects dla mostu przęsła łuszczy się wzdłuż krawędzi pokładu, ukazując przestrzeń dla pieszych, aby zatrzymać się i podziwiać widoki doku i parku liniowego, który jest obecnie w trakcie budowy.
Wykonaj przerwę, aby zobaczyć więcej zdjęć mostu Dock Spencer.
Architekci: Amanda Levete Architects Lokalizacja: Dublin, Irlandia AL_A Zespół: Amanda Levete, Alan Dempsey.
Architekt projektu, Peter Feldman, Jordy Fu, Alvin Huang, Theo Sarantoglou Inżynierowie budowlani: Arup Główny wykonawca: Laing O. Continue reading „Budownictwo i architektura : Spencer Dock Bridge / Amanda Levete Architects”

Budownictwo i architektura : Taiwan Tower Competition Entry / Aedas R & D

Dzięki uprzejmości Aedas R & D Archdaily prezentuje kolejny konkurs zawodów w Tajwanie w Taichung City przez Aedas R & D we współpracy z Thornton Tomasetti i Phaconsult.
Konceptualny rozwój projektu wynikał z geometrii kamyka wpadającego do morza, a kształt wieży został wyprowadzony ze wzorów, które wynurzają się na powierzchni wody jako zlepek.
Falujący wpływ na wodę został podjęty w celu opracowania krajobrazu wokół wieży, a także jego wytłaczania w owijanie skóry wieży.
Więcej o tym projekcie po przerwie.
Wieża jest wpleciona w otoczenie w nowym Gateway Park poprzez serię fal tworzących tarasy i mosty łączące go z krajobrazem. Continue reading „Budownictwo i architektura : Taiwan Tower Competition Entry / Aedas R & D”

Budownictwo wczoraj i dzis : Wskaźnik: Recenzja książki: Walter Benjamin and Architecture

Portbou, Hiszpania.
Walter Benjamin, lat 48, zostaje znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym.
Uciekł z gestapo, zamierzając przedostać się do Stanów Zjednoczonych.
Nosił ze sobą rękopis, który uważał za ważniejszy od własnego życia.
Do dnia dzisiejszego nigdy go nie odzyskano. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Wskaźnik: Recenzja książki: Walter Benjamin and Architecture”