Analiza widmowa w podczerwieni

Analiza widmowa w podczerwieni. Duże zainteresowanie wzbudziło ostatnio zastosowanie spektroskopii w zakresie promieni podczerwonych do identyfikacji oraz do analizy związków organicznych. Barnes, Whiliams, Davis oraz Giesecke wykazali, że absorpcja promieni podczerwonych posiada dwie charakterystyczne cechy, które mogą być podstawą analizy spektralnej. Widmo absorpcji w podczerwieni przedstawia się graficznie w postaci krzywej wyrażającej zależność pomiędzy częstotliwością a procentem przepuszczanych promieni świetlnych. Widmo to jest czymś wyłącznym i charakterystycznym tylko dla danego materiału, przy czym nie ma dwóch różnych ciał, które mogłyby mieć jednakowe widma absorpcyjne. Continue reading „Analiza widmowa w podczerwieni”

Analiza próbki nieznanego materialu

Analiza próbki nieznanego materiału będzie więc polegać albo na mierzeniu intensywności prążków absorpcyjnych charakterystycznych dla danego składnika, albo na porównaniu widma absorpcyjnego materiału nieznanego z szeregiem wzorcowych widm materiałów znanych, Różnice, jakie występują w widmach absorpcyjnych w podczerwieni, oznaczonych dla różnych kauczuków, wykazują, że mogą one być zastosowane zarówno do identyfikacji nieznanego kauczuku, jak i do oznaczania jego zawartości w mieszaninie. Stwierdzono, że np. GR-S wykazuje charakterystyczne dla pierścienia benzenowego pochłanianie promieniowania o częstotliwości około 1500 cm-oraz dwie silne wiązki dla promieniowania o częstotliwości 970 cm i 917cm- których nie wykazuje kauczuk naturalny. Z drugiej strony kauczuk naturalny wykazuje pochłanianie promieni o częstotliwości 1380 cm oraz 835 cm, charakterystycznych dla grup metylowych, czego znów nie wykazuje widmo GR-S. Dzięki tym różnicom, jakie występują między widmami absorpcji, nieznaną próbkę kauczuku można zanalizować przez porównanie jego widma absorpcji z widmami szeregu znanych mieszanin. Continue reading „Analiza próbki nieznanego materialu”

Kluckow podal szereg metod, które zastosowano w Niemczech do odrózniania poszczególnych typów kauczuków syntetycznych

Kluckow podał szereg metod, które zastosowano w Niemczech do odróżniania poszczególnych typów kauczuków syntetycznych. Poniżej podano własności poszczególnych typów kauczuku, które wykorzystano do ich identyfikacji, Kauczuk naturalny (ciężar właściwy 0,93; zawartość azotu do 4%) zaczyna mięknąć w temperaturze powyżej 1200C, a w temperaturach jeszcze wyższych zamienia się wolej o brunatnym zabarwieniu, który przy dalszym ogrzewaniu daje szereg produktów dysocjacji wrzących w granicach od 18 do 3000C. Kauczuk naturalny trzymany w płomieniu pali się z łatwością dając duże ilości gęstego dymu. W stanie rozdrobnionym łatwo pęcznieje w benzenie przechodząc w materiał podobny do galarety. Mastykowany na zimnych walcach ulega łatwo rozpuszczaniu dając roztwory o różnej lepkości zależnie od czasu mastykacji. Continue reading „Kluckow podal szereg metod, które zastosowano w Niemczech do odrózniania poszczególnych typów kauczuków syntetycznych”

Perbunan (kopolimer butadienu z akrylonitrylem) posiada ciezar wlasciwy 0,92

Perbunan (kopolimer butadienu z akrylonitrylem) posiada ciężar właściwy 0,92; zawartość azotu waha się w granicach od 6,7 do 7,3%; w przeciwieństwie do kauczuku naturalnego oraz do kauczuków syntetycznych jest rozpuszczalny w ketonach (w acetonie), podczas spalania zaś wydziela zapach bardziej aromatyczny niż kauczuk naturalny; zapach ten można łatwo odróżnić od zapachu, jaki daje paląca się Buna S lub Buna SS. Polimery chloroprenu, jak Neopren lub Sowpren (ciężar właściwy 1,25) mają charakterystyczny zapach. Ogrzane do temperatury od 50 do 600C stają się bardziej miękkie i lepkie niż kauczuk naturalny. Trzymane w płomieniu nie palą się. Perdureny (Tioplasty) posiadają charakterystyczny nieprzyjemny zapach; ogrzane w probówce mają zapach siarkowodoru i innych związków siarki, a podczas palenia ich można odróżnić zapach dwutlenku siarki. Continue reading „Perbunan (kopolimer butadienu z akrylonitrylem) posiada ciezar wlasciwy 0,92”

Wlasnosci chemiczne Tiokolu sa takie same jak Perdurenu

Własności chemiczne Tiokolu są takie same jak Perdurenu; jego ciężar właściwy wynosi 1,62, a zawartość siarki. – 83010. Tiokol jest również rozpuszczalny w trój- chloroetanie, lecz nierozpuszczalny w benzenie oraz w mieszaninach olejów motorowych. Kluckow podał również szereg uwag na temat materiałów wulkanizowanych. Artykuły sporządzone z kauczuku wulkanizowanego można łatwo rozpoznać przez spalanie, podczas którego wydziela się charakterystyczny dla kauczuku zapach. Continue reading „Wlasnosci chemiczne Tiokolu sa takie same jak Perdurenu”

Wplyw izolacji termicznej na ograniczenie przeplywu strumienia cieplnego jest oczywisty

Wpływ izolacji termicznej na ograniczenie przepływu strumienia cieplnego jest oczywisty, i to zarówno ciepła płynącego w kierunku pomieszczenia, jak i ciepła odpływającego z niego. Można sprawdzić jedynie skuteczność tej izolacji i jej celowość dla wartości współczynnika k = 0,5 W/ (m2; OC) do wartości zbliżonej do 0,2 W/ (m2 OC). Rozpatruje się przypadek, w którym istnieje już doskonała izolacja termiczna stropodachu przewidziana na okres zimowy, ale należy sprawdzić czy dalsze jej powiększenie będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie zysków ciepła powstałych na skutek promieniowania słonecznego. Analiza tych danych pozwala na stwierdzenie, że w miarę zwiększania izolacji następuje spadek zysków ciepła, przy czym jest on stosunkowo nieznaczny w porównaniu z innymi formami zabezpieczeń przed promieniami słonecznymi. 7.2.3.3. Continue reading „Wplyw izolacji termicznej na ograniczenie przeplywu strumienia cieplnego jest oczywisty”

Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich

Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich z poddaszami pomieszczenia dla zwierząt mają od podwójną osłonę zabezpieczającą je przed promieniowaniem słonecznym. Pierwszą warstwą tego zabezpieczenia jest przekrycie na dachu, a drugą strop. Skuteczność ochrony pomieszczenia przed nadmiernymi zyskami ciepła zależna jest od wartości współczynników k tych przegród oraz od prędkości powietrza przepływającego między nimi. Dla ustalenia zależności, jakie zachodzą między tymi wielkościami, wykonane zostały obliczenia sprawdzające, w których przyjęto do danych wyjściowych projekt tuczarni dla 500 szt. Taka prędkość powietrza może pojawić się bardzo często w lecie w czasie bezwietrznej pogody i przy jednolicie nagrzanym przekryciu, a ponadto w poddaszu bez zorganizowanej wentylacji naturalnej bądź mechanicznej. Continue reading „Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich”

ZALECENIA ZABEZPIECZE BUDYNKOW PRZED NAGRZEWANIEM W OKRESIE LATA

Polewanie wodą powierzchni przegród w pomieszczeniu Warto również wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, który może spowodować ochłodzenie pomieszczeń w okresie lata. Jest nim wilgoć zawarta w przegrodach oraz zroszenie powierzchni przegród, głównie Jest rzeczą oczywistą, że odparowanie wody spowoduje pobranie ciepła z pomieszczenia, a tym samym zmniejszenie temperatury powietrza wewnętrznego, ale występują inne uboczne zjawiska, takie jak: wzrost wilgotności względnej oraz możliwość zwiększonej korozji materiałów budowlanych. Wilgoć jest również głównym czynnikiem powodującym starzenie się materiałów i konstrukcji. Wilgotne materiały i przegrody ulegają znacznie szybciej zniszczeniu niż przegrody suche. 7.3. Continue reading „ZALECENIA ZABEZPIECZE BUDYNKOW PRZED NAGRZEWANIEM W OKRESIE LATA”

Lokalizacja budynków i zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem

Lokalizacja budynków i zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem Ustawienie budynku ścianami podłużnymi w kierunkach wschód-zachód powoduje znaczne zwiększenie godzinowych, łącznych jego zysków. Stąd zalecenia są następujące: budynki w których założy się zmniejszenie temperatury powietrza wewnętrznego jako cechę podstawową lub budynki eksploatowane wyłącznie w okresie jesiennym, wiosennym i letnim mogą być sytuowane osią budynku w kierunku wschód zachód, to znaczy ścianami podłużnymi W kierunkach północ-południe. W budynkach inwentarskich o ścianach podłużnych usytuowanych na wschód i zachód należy wpływ takiego ustawienia na zyski ciepła od promieniowania słonecznego zniwelować. Można to wykonać po odpowiednim zabezpieczeniu okien przed promieniowaniem słonecznym i po likwidacji efektu szklarniowego. Zasady pozwalające na zabezpieczenie okien są następujące: – w okresie ciepłych i upalnych dni okna powinny być otwarte, tym samym kon strukcja okien powinna przewidywać możliwość ich otwierania, – okna, których konstrukcja nie jest dostosowana do otwierania, powinny mieć żaluzje zewnętrzne. Continue reading „Lokalizacja budynków i zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem”

Budownictwo wczoraj i dzis : Przewodnik po mieście architektury: Waszyngton

Używane na licencji Creative Commons Witaj w serii City Guide architektury.
W Blogu pomyśleliśmy, że ta seria może być szczególnie przydatna w nadchodzącym sezonie wakacyjnym.
Wielu będzie podróżować, aby zobaczyć rodzinę, odwiedzić rodzinę lub wziąć Nowy Rok wakacje do nowego miasta.
Oto mała lista City Guide, zaczynając od Washington DC.
Chcemy usłyszeć od ciebie, podziel się z nami swoją listą City Guide dla budynków w Waszyngtonie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Przewodnik po mieście architektury: Waszyngton”