Porównanie wlasnosci fizycznych

Ilości wolnej oraz związanej siarki można oznaczać za pomocą zwykłej metody stosowanej do kauczuku wulkanizowanego. Pod działaniem ciepła na Neopren, polichlorek winylu i polichlorek winylidenu wydzielają się gazy powodujące charakterystyczne zmętnienie roztworu azotanu srebrowego, wskazujące na obecność chloru. Estry poliakrylowe podczas ogrzewania mają charakterystyczny zapach monomerów. Porównanie własności fizycznych. Porównując własności fizyczne poszczególnych materiałów dochodzi się do wniosku, że niektóre z nich różnią się od siebie w dużym stopniu. Continue reading „Porównanie wlasnosci fizycznych”

Metody analityczne

W związku z tym ciekawe jest porównanie współczynników załamania światła różnych materiałów. Ciekawe jest zachowanie się tych materiałów w świetle ultrafioletowym Inną cechą charakterystyczną dla poszczególnych materiałów jest period identyczności uzyskany na rentgenogramie wyciągniętej próbki. Wielkości te dają pewne pojęcie o strukturze badanego materiału; na ich podstawie można identyfikować związki wielkocząsteczkowe, Metody analityczne. Identyfikacja oraz określenie zawartości kauczuków syntetycznych w mieszankach wulkanizowanych jest bardzo trudnym problemem. Ponieważ zwykłe metody analityczne w tym wypadku zawodzą, przystąpiono do opracowania nowych metod odpowiednich dla tego typu materiałów. Continue reading „Metody analityczne”

W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartosc fosforu w kauczukach syntetycznych jest mala i wynosi zaledwie okolo 20 czesci na milion.

Z zestawienia wynika, że zawartość fosforu w różnych odmianach kauczuku naturalnego waha się w dość dużych granicach, wszystkie jednak odmiany mają wspólną cechę – dużą zawartość fosforu (około 400 części na milion). W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartość fosforu w kauczukach syntetycznych jest mała i wynosi zaledwie około 20 części na milion. Na podstawie więc dokładnej analizy na fosfor można by określić w badanej próbce stosunek zawartości kauczuku naturalnego do syntetycznego. Ponieważ fosfor można oznaczyć z dość dużą dokładnością, można by go wziąć za miarę zawartości kauczuku w różnych jego mieszankach. Mimo różnej zawartości fosforu w kauczukach naturalnych można jednak określić, jak to podaje poniższe zestawienie, z jakiego rodzaju materiałem ma się do czynienia. Continue reading „W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartosc fosforu w kauczukach syntetycznych jest mala i wynosi zaledwie okolo 20 czesci na milion.”

Wielkosc F przyjeta we wzorze Darcy

Przy wyrażeniu F w cm-, t – w sek, k – w cm/sek otrzymamy wielkość Q w cm. Jak wynika z tego wzoru, prawo Darcy zakłada liniową zależność prędkości filtracji od spadku hydraulicznego. Zależność ta odpowiada praktycznie wszystkim przypadkom ruchu wody gruntowej napotykanym w budownictwie podziemnym, poza ruchem wody w spękaniach gruntów skalistych oraz w gruboziarnistych żwirach i pospółkach. Wielkość F przyjęta we wzorze Darcy odnosi się do całego pola przekroju gruntu, czyli zarówno do powierzchni szkieletu gruntowego jak i powierzchni porów gruntu. Dlatego też rzeczywista prędkość przepływu wody w gruncie jest większa niż określona wzorem i wynosi v = _g_ lub gdzie: S – sumaryczna powierzchnia prześwitów w przekroju, n – współczynnik miarodajnej porowatości gruntu, Współczynnik filtracji k zmienia się w zależności od temperatury wody, zmniejszając się w miarę spadku temperatury. Continue reading „Wielkosc F przyjeta we wzorze Darcy”

zdolnosc filtracyjna

Jest to tzw. średnica miarodajna dlO. Stwierdzono bowiem na podstawie wielu obserwacji, że o przepuszczalności ogólnej gruntu decyduje obecność w nim właśnie frakcji najdrobniejszych, i że zdolność filtracyjna jest taka sama, jak w gruncie składającym się wyłącznie z frakcji o średnicy relO Średnicę dio można określić, jeśli na wykresie uziarnienia znajdziemy punkt przecięcia linii poziomej odpowiadającej 10010 zawartości frakcji z krzywą uziarnienia. Wzór Hazena ma postać k = C d~o (0,70 + 0,5 t) m/dn gdzie: C empiryczny współczynnik, zależny od jednorodności uziarnienia, dIo – średnica miarodajna gruntu, t – temperatura wody, C, Wielkość C waha się w granicach 40071200 i dla różnych gruntów wynosi: – piaski o jednorodnym uziarnieniu – piaski różnoziarniste (2 < D < 4) . - piaski różnoziarniste (D 5) u - współczynnik jednorodności gruntu. Continue reading „zdolnosc filtracyjna”

Po wykonaniu obliczen doplywu wody do wykopu

Korzystając ze wzoru na wydatek najlepiej jest przyjmować S, H i x w metrach, k w misek, wówczas q otrzymamy w m-/sek. Empiryczny wzór Sicnarsita był wyprowadzony dla zasięgu depresji przy studniach, przyjmując go do obliczenia dopływu wody do wykopu podłużnego (rowu) popełniamy pewien błąd, który jednak nie przekracza wielkości dopuszczalnej dla względów praktycznych. Do wyznaczenia wielkości x można również dobrze posłużyć -się praktycznie sprawdzonym wzorem Kusakina (przy gruntach piaszczystych) x= 2H YkH wymiar x otrzymamy w metrach, jeżeli H będzie podane również w metrach a k w metrach na dobę. Po wykonaniu obliczeń dopływu wody do wykopu, należy dobrać liczbę oraz odpowiednią wydajność pomp, potrzebnych do odwodnienia wykopu. Ponieważ, jak to już było wyżej kilkakrotnie wspomniane, niektóre wartości użyte we wzorach są wielkościami przybliżonymi, należy liczyć się z koniecznością posiadania zapasu pomp, w przypadku jeśliby rzeczywista ilość wody była większa niż wyliczona. Continue reading „Po wykonaniu obliczen doplywu wody do wykopu”

Jezeli przegrody zewnetrzne podzielimy na trzy rodzaje

Jeżeli przegrody zewnętrzne podzielimy na trzy rodzaje, a mianowicie stropodach, ściany i okna, przy założeniu, że stropodach wystawiony jest na promieniowanie pionowe niezależne od kierunku, oraz przy uwzględnieniu faktu, że udział ścian w zyskach ciepła budynku nie przekracza około 10%, to tylko kierunek padania promieni słonecznych na okna decyduje o wpływie lokalizacji obiektu względem stron świata na jego zyski ciepła. Można, więc ustawić budynek zgodnie z wymaganiami okresu letniego, co często jest sprzeczne z innymi założeniami, a tym samym niemożliwe, lub, co się powszechniej stosuje, zabezpieczyć okna przed nadmiernym promieniowaniem. 7.2.2. Zabezpieczenie okien przed promieniowaniem słonecznym W Budynkach inwentarskich ze względów ekonomicznych mogą być rozpatrywane tylko zabezpieczenia proste w swoim założeniu technologicznym czy też konstrukcyjnym. To dążenie do minimalizacji kosztów poniesionych na ochronę okien przed promieniowanie m słonecznym nie oznacza, że trzeba stosować lub stosuje się rozwiązania o małej skuteczności działania. Continue reading „Jezeli przegrody zewnetrzne podzielimy na trzy rodzaje”

Jest to nadzwyczaj wazna wlasciwosc budynku

Jest to nadzwyczaj ważna właściwość budynku, gdyż obiekty charakteryzujące się dużą statecznością, a tym samym zdolnością do utrzymywania stałych parametrów powietrza, zachowują się analogiznie lub w sposób zbliżony do pomieszczeń, w których jednolity poziom tych parametrów utrzymują urządzenia klimatyzacyjne. Współczesne budynki inwentarskie, szczególnie budowane z lekkich przegród zewnętrznych, mają niewielką stateczność cieplną. Pełniejsze informacje o stateczności cieplnej zostały podane w rozdz. 1. 7.2.6. Continue reading „Jest to nadzwyczaj wazna wlasciwosc budynku”

Wysokosc i statecznosc cieplna pomieszczen

Wysokość i stateczność cieplna pomieszczeń 7.2.5.1. Wysokość pomieszczenia wysokość pomieszczenia ma również wpływ na temperaturę powietrza wewnętrznego w strefie przebywania zwierząt. Wynika to z zasady konwekcji, dzięki której ciepłe powietrze przemieszcza się do góry, zimne powietrze spływa na dół, powodując zróżnicowanie temperaturowe powietrza wewnętrznego w pionie danego wnętrza. Przebiegi rozkładów tej temperatury w poszczególnych typach budynków inwentarskich są w niewielkim stopniu rozeznane, przy czym w znikomym stopniu dla okresu lata. Tym samym wpływ zwiększenia wysokości obiektów na temperaturę w budynkach inwentarskich w lecie nie został jednoznacznie ustalony. Continue reading „Wysokosc i statecznosc cieplna pomieszczen”