Porównanie wlasnosci fizycznych

Ilości wolnej oraz związanej siarki można oznaczać za pomocą zwykłej metody stosowanej do kauczuku wulkanizowanego. Pod działaniem ciepła na Neopren, polichlorek winylu i polichlorek winylidenu wydzielają się gazy powodujące charakterystyczne zmętnienie roztworu azotanu srebrowego, wskazujące na obecność chloru. Estry poliakrylowe podczas ogrzewania mają charakterystyczny zapach monomerów. Porównanie własności fizycznych. Porównując własności fizyczne poszczególnych materiałów dochodzi się do wniosku, że niektóre z nich różnią się od siebie w dużym stopniu. Continue reading „Porównanie wlasnosci fizycznych”

Metody analityczne

W związku z tym ciekawe jest porównanie współczynników załamania światła różnych materiałów. Ciekawe jest zachowanie się tych materiałów w świetle ultrafioletowym Inną cechą charakterystyczną dla poszczególnych materiałów jest period identyczności uzyskany na rentgenogramie wyciągniętej próbki. Wielkości te dają pewne pojęcie o strukturze badanego materiału; na ich podstawie można identyfikować związki wielkocząsteczkowe, Metody analityczne. Identyfikacja oraz określenie zawartości kauczuków syntetycznych w mieszankach wulkanizowanych jest bardzo trudnym problemem. Ponieważ zwykłe metody analityczne w tym wypadku zawodzą, przystąpiono do opracowania nowych metod odpowiednich dla tego typu materiałów. Continue reading „Metody analityczne”

W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartosc fosforu w kauczukach syntetycznych jest mala i wynosi zaledwie okolo 20 czesci na milion.

Z zestawienia wynika, że zawartość fosforu w różnych odmianach kauczuku naturalnego waha się w dość dużych granicach, wszystkie jednak odmiany mają wspólną cechę – dużą zawartość fosforu (około 400 części na milion). W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartość fosforu w kauczukach syntetycznych jest mała i wynosi zaledwie około 20 części na milion. Na podstawie więc dokładnej analizy na fosfor można by określić w badanej próbce stosunek zawartości kauczuku naturalnego do syntetycznego. Ponieważ fosfor można oznaczyć z dość dużą dokładnością, można by go wziąć za miarę zawartości kauczuku w różnych jego mieszankach. Mimo różnej zawartości fosforu w kauczukach naturalnych można jednak określić, jak to podaje poniższe zestawienie, z jakiego rodzaju materiałem ma się do czynienia. Continue reading „W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartosc fosforu w kauczukach syntetycznych jest mala i wynosi zaledwie okolo 20 czesci na milion.”

Dobry stan czerepu kafla

Ze względu na odchyłki wymiarowe oraz wygląd i gładkość powierzchni licowej kafle dzieli-się na trzy gatunki. Wymieniony projekt normy PN/B-520 ustala dokładnie warunki, jakim powinny odpowiadać poszczególne gatunki kafli. Kafle kwadratele, środkowy i narożny. Kafle te należą już do przestarzałego typu kafla i obecnie są rzadko stosowane. Wymagania, jakim powinny odpowiadać dobre kafle, to dobra jakość czerepu i licowego szkliwa. Continue reading „Dobry stan czerepu kafla”

Przy gaszeniu wapna srednio tlustego wrzucamy najpierw wapno

Objawem spalenia jest zmiana koloru wapna, które nabiera odcienia brązowego. Jeżeli więc w czasie lasowania powstaje w jakimś miejscu foli silne parowanie, należy tam dodać wody. Trzeba. pamiętać o tym, że nadmiar wody jest mniej szkodliwy niż jej niedostatek, wapno bowiem spalone ma mniejszą zdolność wiązania i gorszą plastyczność niż wapno gaszone prawidłowo. Przy gaszeniu wapna średnio tłustego wrzucamy najpierw wapno w ilości około l/a objętości foli, a następnie zalewamy je wodą. Continue reading „Przy gaszeniu wapna srednio tlustego wrzucamy najpierw wapno”

Sposoby wyznaczania wspólczynnika filtracji gruntu

Sposoby wyznaczania współczynnika filtracji gruntu Istnieje kilka metod służących do wyznaczania wielkości współczynnika filtracji dla celów praktycznych. Dokładne wyznaczenie wielkości k jest możliwe tylko dla zupełnie jednorodnych gruntów; inaczej należy się liczyć, że wyniki obliczeń wykonanych na podstawie naj dokładniejszych nawet metod określenia współczynnika filtracji mogą się znacznie różnić od rzeczywistości. Do metod określających k z dokładnością wystarczającą dla celów praktycznych należy metoda próbnego pompowania. Wymaga ona jednak wcześniejszej budowy studni i otworów obserwacyjnych, co czasem jest nieuniknione do wykonania projektu organizacji odwodnienia wykopów kanalizacyjnych. Dla gruntów o dużej jednorodności wielkość k można również wyznaczyć laboratoryjnie. Continue reading „Sposoby wyznaczania wspólczynnika filtracji gruntu”

WPLYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPLA

WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPŁA 7.2.1. Lokalizacja budynku względem stron świata Tradycyjnie zalecane obecnie ustawienie budynków, W tym i inwentarskich, przewiduje skierowanie ich osią w kierunku północ – południe, to znaczy oknami umieszczonymi w ścianach podłużnych i skierowanymi w stronę wschodnią i zachodnią. Obecna tradycja projektowa dopuszcza również odchylenie osi budynku od kierunku północ południe w granicach kilku procent. Doniesienia zagraniczne podają również propozycje ustawienia budynków, których okna skierowane są tylko w jedną stron. Określenie, że budynek zwrócony jest ścianą podłużną w kierunku północnym informuje, że jego druga ściana podłużna jest skierowana w kierunku południowym, a ściany szczytowe w kierunkach wschodnim i zachodnim. Continue reading „WPLYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPLA”

Beton jest jedna z odmian sztucznych kamieni

Beton jest jedną z odmian sztucznych kamieni, zastępujących w konstrukcjach budowlanych kamienie naturalne znajdujące się w przyrodzie. Wytwarzanie betonu polega na zmieszaniu w odpowiedniej proporcji cementu, wody oraz kruszywa. Cement łączy się chemicznie z wodą, następują procesy wiązania i twardnienia, w wyniku których otrzymuje się twardą i wytrzymałą masę. Możemy powiedzieć, że cement i woda, chemicznie związane ze sobą, są spoiwem, łączącym ziarna kruszywa w jedną zwartą całość, podobnie jak np. lepiszcze piaskowca mają okruchy kamienne między sobą tworząc pokłady skalne. Continue reading „Beton jest jedna z odmian sztucznych kamieni”

Wytrzymalosc betonu na scinanie jest równiez mala i na ogól równa sie wytrzymalosci na rozciaganie.

Wytrzymałość betonu na ścinanie jest również mała i na ogół równa się wytrzymałości na rozciąganie. W konstrukcjach żelbetowych wkładki stalowe, czyli uzbrojenie, przejmują część naprężeń ścinających. Szczególnym wypadkiem naprężeń ścinających są naprężenia powstające między wkładkami stalowymi, a otaczającym je betonem pod wpływem sił rozciągających wkładki; takie naprężenia nazywamy naprężeniami przyczepności, przy czym pod przyczepnością rozumieć będziemy przywieranie otuliny betonowej do prętów stalowych . Wodoszczelność betonu jest większa dla betonów o mniejszej porowatości. Dobry beton powinien być szczelny w stanie świeżym i nie zawierać próżni; po stwardnieniu na skutek wyparowania z betonu nadmiaru wody powstają drobne puste miejsca, -tzw. Continue reading „Wytrzymalosc betonu na scinanie jest równiez mala i na ogól równa sie wytrzymalosci na rozciaganie.”