Mieszanki etylocelulozy sa zazwyczaj przezroczyste

Mieszanki odpowiednio sporządzone posiadają tak dużą giętkość i rozciągliwość, że stosuje się je do wielu celów zamiast kauczuku. Ze względu na doskonałe własności elektryczne, na dużą giętkość i sprężystość, mieszanki etylocelulozy, używane są powszechnie do izolacji drutów. Etylocelulozę można mieszać z napełniaczami, plastyfikatorami oraz barwnikami. Najlepszym napełniaczem jest tlenek cynkowy użyty w ilości do 30%- ładunku. Stosowanie dużych ilości napełniaczy obniża jakość mieszanek. Continue reading „Mieszanki etylocelulozy sa zazwyczaj przezroczyste”

Materialy o wlasnosciach kauczuku

Podobnie jak w wypadku innych tworzyw sztucznych dodanie plastyfikatorów do etylocelulozy powoduje zmianę jej własności plastycznych. Stosując duże ilości plastyfikatora otrzymuje się mieszanki, które są giętkie nawet w bardzo niskich temperaturach; w temperaturach wyższych materiały te ulegają jednak bardzo łatwo odkształceniom. W przypadku użycia małej ilości plastyfikatora własności mieszanek etylocelulozy są odmienne od przytoczonych poprzednio. Wprawdzie własności elektryczne etylocelulozy są bardzo dobre, jednak pod wpływem plastyfikatorów ulegają one znacznemu pogorszeniu. Materiały o własnościach kauczuku. Continue reading „Materialy o wlasnosciach kauczuku”

Etyloceluloze mozna z latwoscia zamieniac w material termoplastyczny o wlasnosciach kauczuku

Do najbardziej charakterystycznych cech etylocelulozy należy to, że rozpuszcza się ona łatwo w gorących żywicach, olejach,woskach,plastyfikatorach oraz ich mieszaninach. Dzięki tej własności można sporządzać z niej mieszanki termoplastyczne, które w stanie stopnionym mogą być używane do wyrobu syntetycznych klejów do powlekania itp. Bardzo cenną zaletą etylocelulozy jest jej wyjątkowo dobra stabilność cieplna. Umożliwia to wykorzystanie w całej pełni jej własności termoplastycznych, co nie jest możliwe w wypadku polichlorku winylu. O jej dużej cieplnej stabilności świadczy fakt, że etylocelulozę można stapiać z wielu olejami i woskami. Continue reading „Etyloceluloze mozna z latwoscia zamieniac w material termoplastyczny o wlasnosciach kauczuku”

Tereny kultury fizycznej

Tereny kultury fizycznej. W miastach do 250 tys. mieszkańców poza boiskiem i terenami sportowymi o użytkowaniu ograniczonym (boiska przyszkolne, urządzenia sportowe przy internatach, szpitalach, w blokach mieszkalnych itp.) należy projektować na terenach osiedli tereny sportowe do użytku ogólnego, przyjmując 2,5 m2 terenów sportowych brutto (tj. boisk otwartych wraz z otaczającą zielenią) na mieszkańca. Poza terenami osiedla w granicach terenów zainwestowania miejskiego należy dodatkowo przewidzieć 2,5 m2 na mieszkańca. Continue reading „Tereny kultury fizycznej”

Trudnosci w rozwiazaniu zagadnienia analizy mieszanek elastomerów

Należy jednak zwrócić uwagę, że tioplasty są szeroko stosowane wraz z innymi syntetycznymi elastykami jako czynniki modyfikujące, co może doprowadzić do wyciągnięcia fałszywych wniosków. Wprawdzie własności termoplastyczne tioplastów, uwidoczniające się szczególnie w temperaturach podwyższonych, odróżniają tioplasty od elastyków, jednak identyfikacja produktów handlowych zawierających duże ilości różnych składników jest bardzo trudna. Trudności w rozwiązaniu zagadnienia analizy mieszanek elastomerów widoczne są szczególnie wtedy, gdy się rozpatrzy trudności związane ze standardową analizą kauczuku naturalnego. Czynnikiem komplikującym jest jeszcze to, że większość produktów handlowych zawiera duże ilości sadzy. Pamiętać należy też o tym, że nie ma metod bezpośredniego oznaczania kauczuku naturalnego w mieszankach; jego zawartość określa się jedynie z różnicy. Continue reading „Trudnosci w rozwiazaniu zagadnienia analizy mieszanek elastomerów”

PORÓWNANIE WLASNOSCI SYNTETYCZNYCH ELASTYKÓW

PORÓWNANIE WŁASNOSCI SYNTETYCZNYCH ELASTYKÓW Wprowadzenie. Zagadnienie porównania własności syntetycznych tworzyw elastycznych oraz określenia typu polimeru, z którego dany produkt jest sporządzony, jest niezmiernie ważnym zagadnieniem. W chwili obecnej nie można jeszcze należycie ocenić i porównać zalet różnych syntetycznych materiałów elastycznych, niemniej jednak zebrano już dużo danych dotyczących tego zagadnienia. Natomiast problem analizy artykułów sporządzonych z tych materiałów przedstawia się zupełnie inaczej. Jak dotychczas nie opracowano jeszcze żadnego schematu badania ani identyfikacji licznych istniejących materiałów oraz ich mieszanek. Continue reading „PORÓWNANIE WLASNOSCI SYNTETYCZNYCH ELASTYKÓW”

Z olejów stosowanych do produkcji tych poliestrów nalezy wymienic olej sojowy, lniany.

Z olejów stosowanych do produkcji tych poliestrów należy wymienić olej sojowy, lniany. Oleje te łączy się z odpowiednimi glikolami, a następnie polimeryzuje. Poszczególne typy tych materiałów są do siebie mniej lub więcej podobne. Typowym przykładem tego rodzaju materiałów jest Norepol, który jest stosunkowo dobrze znany. Norepol jest wielkocząsteczkowym polimerem, otrzymywanym z olejów roślinnych, zawierającym dość duże ilości kwasu linolowego. Continue reading „Z olejów stosowanych do produkcji tych poliestrów nalezy wymienic olej sojowy, lniany.”

Material wykazuje mala sklonnosc do przewulkanizowania

Wulkanizację przeprowadza się dodając 1% nadtlenku benzoilu. Wytrzymałość na rozciąganie odpowiednio sporządzonych mieszanek wynosi około 120 kG/cm2, wydłużenie zaś około 400%: Wulkanizację prowadzi się przeważnie w ciągu 10 minut w temperaturze 1250C. Materiał wykazuje małą skłonność do przewulkanizowania. Z mieszanki tej można przy użyciu benzenu sporządzać ciastowate masy i stosować je do powlekania. Odporność na działanie tlenu oraz na starzenie pod wpływem ciepła w temperaturach do 1200C jest dość dobra. Continue reading „Material wykazuje mala sklonnosc do przewulkanizowania”

Oznaczanie fosforu odbywa sie na drodze kolorymetrycznej

Przystępując do analizy próbki badanego materiału trzeba przede wszystkim usunąć wszystkie uboczne składniki zawierające fosfor, jak np. plastyfikatory, tkaninę, kord itd. Podczas próbnych analiz stwierdzono, że włókna naturalne, jak bawełna itp. , zawierają dużo fosforu, zawartość zaś fosforu we włóknach syntetycznych jest mała. Materiały te usuwa się z próbki za pomocą nadmiaru amoniakalnego roztworu miedzi. Continue reading „Oznaczanie fosforu odbywa sie na drodze kolorymetrycznej”