Materialy o wlasnosciach kauczuku

Podobnie jak w wypadku innych tworzyw sztucznych dodanie plastyfikatorów do etylocelulozy powoduje zmianę jej własności plastycznych. Stosując duże ilości plastyfikatora otrzymuje się mieszanki, które są giętkie nawet w bardzo niskich temperaturach; w temperaturach wyższych materiały te ulegają jednak bardzo łatwo odkształceniom. W przypadku użycia małej ilości plastyfikatora własności mieszanek etylocelulozy są odmienne od przytoczonych poprzednio. Wprawdzie własności elektryczne etylocelulozy są bardzo dobre, jednak pod wpływem plastyfikatorów ulegają one znacznemu pogorszeniu. Materiały o własnościach kauczuku. Wprawdzie mieszanki etylocelulozy można przerabiać w typowych fabrykach gumy, jednak stosuje się wówczas wyższe temperatury niż przy użyciu kauczuku. Materiały te można kalandrować i wytłaczać, przy czym procesy te prowadzi się w podobny sposób jak w wypadku stosowania kauczuku, w wyższych jednak temperaturach. Własności pewnych typowych materiałów giętkich. Charakterystyczną cechą mieszanek etylocelulozy jest ich stosunkowo niewielka wrażliwość na działanie wyższych temperatur. Wprawdzie w temperaturach podwyższonych stają się one plastyczne i płyną, jednak nie ulegają rozkładowi w temperaturach do 200°C. Z drugiej strony materiały te zachowują giętkość w bardzo niskich temperaturach. Można np. sporządzać mieszanki, które są giętkie nawet w temperaturze -700C. Umożliwiło to zastosowanie tych materiałów w znacznie szerszym zakresie. Ze względu na te własności etyloceluloza jest stosowana przede wszystkim do wyrobu lakierów, farb d klejów oraz jako czynnik- modyfikujący – do wosków i żywic. Również używa się jej w coraz szerszym zakresie do sporządzania tworzyw konstruktywnych, do których stosuje się wtryskowy sposób formowania. [hasła pokrewne: gaszenie wapna , olx ruda śląska , posadzki jastrychowe ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna olx ruda śląska posadzki jastrychowe