Analiza widmowa w podczerwieni

Analiza widmowa w podczerwieni. Duże zainteresowanie wzbudziło ostatnio zastosowanie spektroskopii w zakresie promieni podczerwonych do identyfikacji oraz do analizy związków organicznych. Barnes, Whiliams, Davis oraz Giesecke wykazali, że absorpcja promieni podczerwonych posiada dwie charakterystyczne cechy, które mogą być podstawą analizy spektralnej. Widmo absorpcji w podczerwieni przedstawia się graficznie w postaci krzywej wyrażającej zależność pomiędzy częstotliwością a procentem przepuszczanych promieni świetlnych. Widmo to jest czymś wyłącznym i charakterystycznym tylko dla danego materiału, przy czym nie ma dwóch różnych ciał, które mogłyby mieć jednakowe widma absorpcyjne. Niektóre z prążków absorpcyjnych świadczą o istnieniu w cząsteczce pewnych grup atomów, inne zaś charakteryzują cząsteczkę jako całość; ten drugi typ prążków jest szczególnie przydatny przy oznaczaniu i wykrywaniu izomerów. Na podstawie widm absorpcyjnych można więc przeprowadzić analizę mieszanin trudnych do rozdzielenia, jak np. mieszanin różnych polimerów. Należy więc oczekiwać, że grupa fenylowa w Bunie S spowoduje powstanie takich prążków absorpcyjnych, jakich nie da kauczuk naturalny i, odwrotnie, grupy metylowe, jakie posiada kauczuk naturalny, dadzą zupełnie inne widmo absorpcyjne niż Buna S. Poza tym poszczególne kauczuki dadzą widma charakteryzujące cząsteczkę jako całość, co jeszcze bardziej ułatwia rozróżnianie poszczególnych typów kauczuku. Z drugiej strony, dopóki nie będzie występować działanie międzycząsteczkowe, widmo mieszaniny kauczuków będzie się składało z widm poszczególnych składników, a przy tym widma składników mieszaniny będą występowały w stosunku proporcjonalnym do zawartości poszczególnych składników w mieszaninie. [patrz też: ogród dla leniwych , tapeta magnetyczna , oim forum ]

Powiązane tematy z artykułem: ogród dla leniwych oim forum tapeta magnetyczna